Crossing the #agile borders

Agile is here to stay

(There is also a Dutch version of this blog)

At one time agile working was a trend, but no more, it is now a fact. What started as a revolution is now the result of that upheaval. A different way of working, initially in IT, but now gradually being adopted, or at least thought about, by every industry. With everyone embracing of this new paradigm, in which for the sake of convenience, I also include lean and self-steering organisations, I now dare to say that agile has become traditional, and therefore we need new agile leaders!

When something like this happens, we become involved in a new collection of challenges. In the project management world, we have also seen this when we embraced PRINCE2, when everyone was using it. After the honeymoon period had ended and love was put to the test, it appeared that the ideal and reality were much further removed from each other than we thought. The same is now going on with agile: it is fantastic, but there is still a gnawing concern.

The limits of agile have been reached

By which I don’t mean that agile has had its day. On the contrary, I am convinced that we are going to take major steps forward. But how? When an approach reaches its limits, agile leaders can do one of two things: take a step back to the source, or a step forwards and try to bridge the gap between the real and the ideal.

When a choice is made to go back to the source, people point to how something has come into existence and state that you have to aim towards this over and over again. Many agile opinion leaders have chosen this strategy, and we see references to the agile manifesto. The frameworks, which must not be called methods, are provided with values and principles. Everyone reminds everyone else of it all the time, whether it is relevant or not.

This, dear reader, leads to professional sectarianism.

The agile mindset lies in the future

The reference to the past is understandable. The authors of the agile manifesto had a future in mind. The founding leaders of this movement, of which many are still active, want to provide this future with substance and, in this way, remain as close as possible to that ideal. Some of those trailblazers have become disappointed and quit, due to the direction agile is taking, which does not match with their desired ideal. An attitude, which in my opinion bears witness to a narrow-minded frame of reference.

Agile has become traditional, and has moved many years on from what was originally conceived. The leaders from the past should now receive more respect for what they initiated rather than a sympathetic ear for what they now have to say. Just as the ideas a grandfather has on, in his opinion, the ‘disastrous’ consequences of modern technology, the past leaders do not have much more to tell us about the present and future of agile working. They are the historical heroes, and that is about the most that can be said.

We need new leaders, and I challenge you to become such a leader.

The new agile leader

What do we see happening now? Organisations want to become, or are already, agile, but at the ‘boundaries’ of the ‘tribe’ or ‘release train’ there is an environment that although in a state of flux, is certainly not working agile. Think about a sect, which thinks that everyone has to think and become the same as them! When you demand that senior management also has to have the agile mindset, you are becoming one too. Perhaps, with the danger of group blindness, it succeeds, but often or mostly in fact, only in a limited way. Suppliers do not want to, or cannot as legislation gets in the way and prohibits certain things. Often we have to accept these impediments. Time and again, the agile leader sees a discrepancy with the harsh truth, which he or she has to reconcile.

And also in the team some gaps need to be bridged. Self-management is not to everyone’s liking, not everyone is intrinsically motivated and not everyone is waiting for a ‘why’ or a ‘wow’. A lot of people work for the money they can use for the things they really find important. There are limits to the motivation and the readiness to embrace the agile mindset. It is the new agile leader who has to bridge this gap.

The gap is as wide as you imagine it to be

When you have a strong conviction, for example that of agile working, your mindset is everything but agile. What I mean to say, in plain English, is that someone with a strong conviction (often) has an uncompromising and inflexible mindset. The leaders we now need have to be versatile in order to manoeuvre between paradigms.

Each time we have to bridge a gap, we look for a compromise, which is what leaders do. They work with what is available and understand how to get the best out of people imprisoned in their own systems. In all of this, they deliver value which is what agile leadership means. That is not something that lies in the past, in the roots of the agile philosophy, but on the contrary it lies in the future, that vague spot on the horizon called ‘valuable outcome’. The journey they make follows a road on which, without doubt, they will have to build many bridges and at the end, at the horizon, there will be a new horizon. And so it goes on, and endless journey of innovative steps.

Do you, together with me, want to be such a leader?

 

#Strategie en #agility maar dan wendbaar

Missie, visie en strategie

Om ergens naar toe te gaan moet je weten waarvandaan je komt. Als de bestemming een bewegend doel is, verander je regelmatig van richting. Van leiders verwachten we dat ze ons een weg bieden naar een goede toekomst. De CEO leidt zijn bedrijf naar meer winsten in een, per definitie, onzekere toekomst. Het najagen van zo’n toekomst is als schieten op een bewegend doel. Niet zelden moet de executive wanneer het doel uit zicht is, een nieuw doel zoeken. Vergelijkbaar met de jager wanneer zijn prooi hem te snel af is.

De missie is het vertrekpunt, het bestaansrecht van de organisatie. De visie is de toekomst zoals we die voor ons zien, de strategie het plan dat we denken te moeten bewandelen om de visie te realiseren. Althans dat is wat de professoren ons op de business scholen doen geloven. Missie en strategie bedenken en al uitvoerend de visie realiseren. De praktijk is velen malen complexer dan de leerboeken doen geloven.

Waterval en toekomst verdragen elkaar slecht, heel slecht

Het is verleidelijk om te denken dat als je nu maar voldoende tijd op voorhand besteedt om na te denken over de visie en de strategie, en je deze laatste dan heel goed plant, je dan een grotere kans hebt om deze te realiseren dan wanneer je gewoon aan de slag gaat. Die overtuiging dat je van te voren heel veel kunt plannen en ontwerpen noemen we de watervalmethode. Nog steeds is hij heel populair. Maar wat misschien bij simpele projecten werkt, werkt niet meer wanneer het traject heel lang duurt in de tijd. Dan kan er van alles tussentijds gebeuren dat roet in het eten gooit van alle mooie plannen die op voorhand gemaakt zijn.

Een goede strategie is altijd agile

Omdat de toekomst onvoorspelbaar is, moet de leiding van de organisatie steeds de visie bijstellen aan de veranderende omstandigheden. Dit is de voornaamste reden waarom agile überhaupt een kans gehad heeft om door te dringen in onze organisaties. Als de visie wijzigt is de kans zeer groot dat de strategie ook wijzigt! Een organisatie die moeite heeft zich aan deze willekeur aan te passen heeft een levensgroot probleem.

Ik was laatst bij een organisatie die haar projectmanagers agile wilden maken, dat was nodig vond men. Ik vroeg door naar de reden, eigenlijk kwam men daar niet goed uit. Het bleek dat het nemen van een beslissing gemiddeld anderhalf jaar in beslag nam, daarna ging de implementatie door de projectmanagers vrij snel. Toen ik voorstelde dat het misschien beter was om eens naar de besluitvormingsprocedure te kijken, keek men me schaapachtig aan. Ik vertel zelden een gemakkelijke boodschap.

De missie is zekerder dan de visie

Het gaat niet om de visie en de weg ernaar toe. De basis van een wendbare strategie is een stabiele en solide missie. Weten wat je bestaansrecht is en van daaruit stap voor stap de ‘wereld veroveren’. De strategie komt op (emergent in het Engels) en meandert langzaam naar de horizon die we nooit zullen bereiken. Achter elke horizon is weer een nieuwe horizon.

Als je als organisatie niet weet wat je missie is, dan is succes vaak niet meer dan dom geluk hebben. Durf je te besluiten wat je missie is, dan heb je een handvat om vooruit te gaan, om tegenslagen te overwinnen. Met een missie kom je nog eens ergens. Wanneer het lot toeslaat dan houdt de missie je op de been.

Vier basisvragen die we moeten stellen

Wie zijn wij, wat kunnen we, wie kennen we en wat willen we.

Wie we zijn bepaalt waartoe we zijn gemotiveerd, en hoe we zaken willen doen. Een belangrijk ingredient voor een goede missie. Maar dan het volgende:  Wat heb je deze wereld te brengen en  wat kan de organisatie met de haar beschikbare middelen? Maar zonder samenwerking schiet het niet op, dus de mensen in je netwerk bepalen wat je kunt. Als je een antwoord op deze eerste drie vragen hebt, is het niet meer moeilijk om de vierde vraag te beantwoorden.

#Leiderschap aan de randen van #agile

Agile is en blijft

Ooit was agile werken een trend, nu niet meer, nu is het een feit. Wat begon als een revolutie is nu het resultaat van die omwenteling. Een andere manier van werken, aanvankelijk in de IT, maar langzamerhand is elke industrie er wel mee bezig of denkt er op zijn minst over na. Met de massale omarming van dit nieuwe paradigma, waar ik lean en zelfsturing/organisatie gemakshalve in meeneem, durf ik te zeggen dat agile nu ook traditioneel geworden is. We hebben nieuwe agile leiders nodig!

Wanneer iets dergelijks gebeurt, krijgen we te maken met een nieuwe verzameling van uitdagingen. In de projectmanagement wereld hebben we dat ook gezien met de massale omarming van PRINCE2, toen iedereen het deed, de wittebroodweken voorbij waren, en de liefde op de proef werd gesteld, bleek dat ideaal en werkelijkheid veel verder uit elkaar verwijderd waren dan we dachten. Datzelfde is nu ook met agile aan de hand. Het is geweldig, maar toch knaagt er iets.

De grenzen van agile zijn bereikt

Waarmee ik niet bedoel dat agile zijn langste tijd gehad heeft. Integendeel, ik ben ervan overtuigd dat we nog grote stappen gaan zetten. Maar hoe? Wanneer een aanpak tegen zijn grenzen aanloopt, dan kunnen agile leiders twee dingen doen. Achteruit – terug naar de bron – of vooruit en proberen om de werkelijkheid en het ideaal te overbruggen.

Wanneer men kiest om terug naar de bron te gaan, dan wijst men op hoe iets is ontstaan en stelt men dat je jezelf daar steeds weer op moet richten. Veel van de agile opinieleiders hebben die strategie gekozen. We krijgen verwijzingen naar het agile manifesto. De raamwerken – die geen methoden mogen heten – worden voorzien van waarden en principes. Iedereen herinnert elkaar daar te pas en te onpas aan.

Dit mijn beste lezer leidt tot professioneel sektarisme.

De agile mindset ligt in de toekomst

De verwijzing naar het verleden is begrijpelijk. De auteurs van het agile manifesto hadden een toekomst in gedachten. De leiders van het eerste uur, waarvan er velen nu nog steeds actief zijn, willen invulling geven aan die toekomst en zo dicht mogelijk bij dat ideaal te blijven. Sommigen van die kwartiermakers nemen teleurgesteld afscheid vanwege het pad dat agile is opgegaan, dat niet overeenkomt met hun gewenste ideaal. Een houding die wat mij betreft getuigt van een bekrompen referentiekader.

Agile is traditioneel geworden en is velen jaren verwijderd van wat oorspronkelijk is gedacht. De leiders van weleer verdienen nu meer respect voor wat zij in gang hebben gezet dan een oor voor wat zij nu hebben te vertellen. Net zo min als grootvader thuis zijn ideeën heeft over de verderfelijke gevolgen van de moderne technologie, hebben zij ons niet veel meer te vertellen over het heden en de toekomst van agile werken. Het zijn de helden uit de historie, maar daarmee is dan wel het meeste gezegd.

We hebben nieuwe leiders nodig. Ik daag je uit om zo’n nieuwe leider te worden.

De nieuwe agile leider

Wat zien we nu gebeuren? Organisaties willen, gaan of zijn agile, maar aan de randen van de ‘tribe’ of ‘release train’ is er een omgeving die weliswaar in verandering is, maar zeker niet agile werkt. Een sekte die denkt dat iedereen moet denken en worden zoals zij! De directie moet ook de agile mindset hebben! Misschien, met het gevaar van groepsblindheid, lukt het, maar vaak – meestal – slechts beperkt. Leveranciers willen of kunnen niet, de wetgeving zit in de weg en verbiedt bepaalde zaken. Steeds weer ziet de agile leider een kloof met de harde werkelijkheid die z/hij moet overbruggen.

Ook in het team zijn er kloven waar we overheen moeten. Niet iedereen heeft zin in zelfsturing, niet iedereen is intrinsiek gemotiveerd, niet iedereen zit te wachten op een ‘why’ of op een ‘wow’. Heel veel mensen werken voor het geld dat ze kunnen gebruiken voor de dingen die ze echt belangrijk vinden. Er zijn grenzen aan de motivatie en aan de bereidheid om de agile mindset te omarmen. Het is de nieuwe agile leider die deze kloof moet overbruggen.

De kloof is zo groot als hij in je gedachten is

Wanneer je een sterke overtuiging hebt, bijvoorbeeld die van agile werken, dan is je mindset alles behalve agile. Wat ik bedoel te zeggen, in gewoon Nederlands, iemand met een sterke overtuiging heeft een onwrikbare en niet wendbare mentaliteit. Immers de Nederlandse woorden voor agile en mindset zijn respectievelijk wendbaar en mentaliteit. De leiders die we nu nodig hebben moeten wendbaar tussen paradigma’s kunnen wisselen.

Telkens wanneer we een kloof moeten overbruggen zoeken we naar een compromis, dat is wat leiders doen. Zij werken met dat wat voorhanden is en weten het beste uit de mensen, gevangen in hun systemen, te halen. In dit alles leveren ze waarde, dat is, wat het agile leiderschap betekent. Dat ligt niet in het verleden, in de wortels van de agile filosofie, integendeel, dat ligt in de toekomst, die vage vlek op de horizon die ‘waardevolle uitkomst’ heet. De reis die zij maken, loopt langs een weg waar zij zonder twijfel vele bruggen zullen bouwen en aan het einde, bij de horizon is er een nieuwe horizon. Zo gaat het door, een eindeloze reis van innovatieve stappen.

Wil jij met mij zo’n leider zijn?