Geweldloos communiceren of manipuleren?

Een geweldloze zin

Als we in gesprek zijn en jij mij vertelt hoe jij je voelt en uit welke behoefte dat voortkomt, en je me dan een verzoek doet waarin je mij vraagt iets voor jou te doen, dan voel ik mij ongemakkelijk en vind ik het moeilijk om te weigeren ook als ik dat zou willen. Ik heb namelijk een sterke behoefte aan inhoudelijke argumenten op basis waarvan ik besluit iets te doen of na te laten. Ik heb daarom ook een verzoek aan jou, wil je stoppen met de techniek geweldloos communiceren te gebruiken bij mensen die deze techniek niet vaardig zijn.

Zelfsturing en communicatieve vaardigheden

Nu we steeds meer in zelfsturende teams werken is de behoefte aan communicatieve vaardigheden groter dan ooit daarvoor. Vroeger was er immers de manager die conflicten tussen medewerkers oploste wanneer zij er zelf niet uitkwamen. Toen de sociale vaardigheidstrainers hun intrede deden in de markt voor zelfsturing, namen zij een grote verzameling communicatietechnieken met zich mee. Technieken die eerder in een kamer van de therapeut dan in een zakelijke setting thuishoren. Een van die technieken is geweldloos communiceren.

Als je nog niet op de hoogte bent van deze techniek dat raad ik je aan om Geweldloze Communicatie, van Marshall B. Rosenberg te bestuderen. Niet eens zozeer om dit zelf toe te passen, maar veel meer om te ontdekken wanneer iemand dit op jou toepast. Ik ga nu een ongemakkelijke boodschap vertellen, waarvan het me niet zal verbazen als een aantal van u zich daar ongemakkelijk bij gaat voelen. Ik pleit namelijk voor het ‘verbieden’ van deze techniek in een zakelijke setting. Eerst een korte, onvolledige, samenvatting.

Hoe communiceert iemand geweldloos?

Wanneer iemand anders iets doet of zegt wat ons welzijn beïnvloedt dan onderzoeken we hoe we ons voelen en wat we waarnemen. We denken na over de bij ons onderliggende behoeften, waarden en verlangens waardoor we deze gevoelens krijgen. Dan vertellen we die ander hoe we ons voelen en waardoor dat komt en verzoeken we hem/haar het gedrag te veranderen. Wanneer we iemand willen begrijpen en goed naar hem/haar luisteren dan zoeken we ook weer naar gevoel en behoefte bij die ander. Dit is empathie ontwikkelen en afdwingen van de allerhoogste orde.

Ik moet er niet aan denken

Alleen ik moet er niet aan denken dat al mijn collega’s op die manier met mij gaan communiceren en alle gevoeligheden aan de orde kunnen komen omdat mensen nu eenmaal moeite met elkaar hebben. Daarnaast vereist deze techniek een ruime woordenschat om gevoelens en behoeften in taal uit te drukken. Dit plaatst de niet-talige op een achterstand. Toen ik een counselingopleiding volgde, leerde ik non-directief te coachen. Vaak maakte ik mee dat mensen spontaan begonnen te huilen wanneer zij, terwijl ik actief luisterde, hun ziel blootlegden. Maar dat waren coaching gesprekken of gesprekken in de kroeg met vrienden. Geen zakelijke gesprekken!

De toepassing van geweldloos communiceren in een zelfsturende organisatie kan zeer bevrijdend werken en teamleden in staat stellen om blokkades in de samenwerking weg te halen. Maar voor hetzelfde geld open je gevoeligheden die beter toegedekt kunnen blijven. Omdat er geen manager meer is, en omdat na verloop ook de agile coaches de organisatie hebben verlaten is er geen intermediërende tussenpersoon meer.

Geen therapie op het werk

Een zelfsturend team is geen therapiegroep, het gaat erom dat mensen samenwerken en waarde voor de klant leveren. Als dat niet lukt om dat sommigen teamleden niet met elkaar samen kunnen werken dan is het misschien beter om ze in verschillende teams te zetten. Maar ja, daar heb je een manager voor nodig en dat schijnt niet meer te mogen.

 #agileleiders ontmoeten echte #macht

Holacracy is een van de meest extreme vormen van zelfsturing en -organisatie. Op een plechtige bijeenkomst draagt de bedrijfsleiding de macht over aan de ‘grondwet’. De bazen zijn dan niet langer de baas maar het proces neemt het over. Een rode draad door alle agile raamwerken is het proces dat bijna heilig is en een uitgekiende vorm van rolscheiding die zelfsturing mogelijk maakt en machtsmisbruik tegengaat. Een diep gekoesterde wens om de autonomie van medewerkers aan te boren, helemaal passend bij deze tijd en bij de nieuwe generatie medewerkers die onze organisaties binnenstroomt. Geen leiders meer die vanuit het traditionele beveel en heers paradigma sturen, maar de dienende leider is het rolmodel.

De vraag is nu of de nieuwe agile leidersrol, die ik in deze reeks blogs beschrijf, een dienend leider is, en of macht iets is waar zij/hij verre van blijft.

Voor zover ik weet is de agile literatuur daar simpel over: we zoeken dienende leiders. Ik stel dat dit een vorm van, misschien wel grenzeloze, naïviteit is. Een dienend leider wordt al snel een prooi wanner zij/hij zich in de grotemensenwereld begeeft waar macht nog steeds het heersende paradigma is. Wie met de grote jongens en meisjes wil spelen, heeft te maken met de regels van het spel.

In Nederland doen wij niet aan macht

In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat we nooit hardop zeggen dat we niet aan macht doen. Maar het tegendeel is waar, want bestuurders spelen hun spelletje zonder enige scrupules. Een spel waar sommige zogenaamde agilisten die ik ben tegengekomen ook niet vies van zijn. Heel vaak zien we hen hun macht, ontleent aan hun al dan niet aanwezige ‘superieure’ kennis van raamwerken, op een onbehoorlijke manier exploiteren. Wat mij betreft is er geen verschil met andere vormen van macht en is er ook niets mis mee, maar zeg niet dat je een dienende leider bent, want ook jij maakt gebruik van macht. Ik zou zeggen, wordt wakker!

Kloven overbruggen

Agile leiders overbruggen kloven en een daarvan is die tussen het dienen en het heersen. Aan de grenzen van elke agile organisatie, of dit nu een kleine squad of een grote tribe is, heb je met de machthebbers te maken. Hoe ga je daar mee om, hoe overbrug je de kloof? Eigenlijk is dat heel simpel, op dezelfde manier waarop je dienend leider bent. De agile leider is in dienst van zowel de machthebbende als van het teamlid binnen de agile organisatie.

In het ‘oude’ paradigma zegt de manager: ‘Dit moet jij voor mij doen!’ In het nieuwe paradigma daarentegen: ‘Wat kan ik voor je doen?’. Agile leiders verwijderen blokkades (impediments). Wat als we nu hetzelfde doen voor de machthebbers, gewoon aan de ‘despoot’ vragen wat kan ik voor jou doen en daar dan voor zorgen. Onze nieuwe leider heeft twee ‘klanten’, de betalende klant en de machthebber. Een agile leider schept een organisatie die levert aan beiden. Dat is de manier waarop we de kloof tussen machthebbers en dienaars overbruggen.

Dit, mijn beste vriend, is iets anders dan je krampachtig vasthouden aan een of ander raamwerkje van de een of andere agile opinieleider.

Aan de #grenzen_van_agile

Grenzen aan de verandering

Bij elke organisatorische verandering krijgen de leiders te maken met de grenzen die de omgeving aan de haalbaarheid van hun visie stelt. Dit geldt ook voor een agile verandering. Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. Een veel voorkomende strategie is de veranderaar die eisen stelt aan de omgeving. Bijvoorbeeld door goed opdrachtgeverschap te eisen, of door executive support af te dwingen. Als dat  lukt dan helpt dat de verandering zeker vooruit. Maar vaak werkt het niet en valt een organisatie terug in het vertrouwde gedrag. Voor mij is de melding dat de bedrijfsleiding een agile mindset moet hebben, wanneer zij niet doet wat de veranderaar wil, niet voldoende. Hetzelfde geldt voor gemopper wanneer teamleden niet de verantwoordelijkheid nemen voor de zelfsturing in het team.

Een belangrijk kenmerk van de agile leider

Een van de belangrijkste aspecten van agile werken voor een leider is dat je werkt met wat beschikbaar is in plaats van wat je nodig hebt. In de meeste gevallen ziet de leiding van de organisatie agile als een oplossing voor een probleem. Hetzelfde geldt voor zelfsturende teams, als het niet zou werken dan zou men de stekker eruit trekken en nog op hetzelfde moment overstappen op het ouderwetse model van verlicht despotisme. Dit heeft grote implicaties voor elke agile leider. Ik heb het nu over de nieuwe rol die IPMA heeft geïntroduceerd, dat vereist enige toelichting, want agile leiders zijn iets anders dan mensen die ervoor zorgen dat men gaat scrummen of geweldloos communiceren. Laat ik pogen deze nieuwe rol toe te lichten.

Minimaal levensvatbare definitie van agile leiderschap

Een eerste minimale levensvatbare definitie (MLD) van deze nieuwe rol: De agile leider overbrugt de kloof tussen een traditioneel paradigma en het nieuwe.

Momenteel behoren waterval, beveel en heers, management en dergelijke tot het oude paradigma. Tot het nieuwe behoren nu de wetenschappelijke methode, autonomie, zelfsturing en anderen principes. Over tien jaar is misschien dat wat nu nieuw is, dan oud. De MLD voor Agile Leiderschap staat dus los van wat we nu denken over wat agile is. Het is een leiderschap dat kloven overbrugt. Dit heeft niets te maken met het vinden van een hybride oplossing, het is een verzoening tussen twee schijnbaar onverenigbare werelden. Het is de oplossing van een niet bestaande dualiteit. Wat betekent dit in de praktijk?

Waarom willen we eigenlijk agile zijn?

Waarom wil een bedrijf agile? Waarom business agility? Om zich te kunnen aanpassen aan de omgeving. Om mee te bewegen met een veranderende markt. Om zich aan te passen aan verandering.

Als je agile wilt moet je ergens beginnen. De een doet het big-bang en laat alle managers opnieuw solliciteren. De ander doet het stap voor stap en begint met enkele kleine teams. Weer een ander richt een scrum-studio in. Op zich maakt het niet uit, maar altijd lopen ze na verloop van tijd tegen een grens aan. Er zijn grenzen aan agility. Het vreemde nu is, dat men dan eist dat degenen aan de andere kant van de grens zich moeten aanpassen. Dat mijn beste lezer is niet agile! De agile werker past zich aan, niet omgekeerd. De agile mindset vereist dat je verandering, ook in je verwachtingen, omarmt. Als een aanname niet klopt, dan ben je dankbaar en pas je je aan.

Agiles grootste zwakte

Dat is vervelend en hierin ligt de grootste zwakte van agile werken, het niet kunnen leven met een omgeving die niet meebeweegt! Daarom hebben we een nieuwe rol nodig en ik ben blij dat IPMA de handschoen heeft opgenomen en bezig is die rol uit te werken. Daar waar agile de grenzen bereikt pakt de agile leider het op! Ik probeer deze rol in vorige, deze en volgende blogs verder filosofisch te onderbouwen door hardop na te denken en te zoeken naar een logisch verhaal. In de komende weken ga ik deze rol uitwerken door te onderzoeken welke kloven de agile leider moet overbruggen.