#Agile voor alle sectoren

De ontbrekende zin in het agile manifesto

Het Agile Manifesto is oorspronkelijk geschreven voor software ontwikkeling. Het heeft een enorme invloed gehad in de wijze waarop we IT werkzaamheden zijn gaan organiseren. Toch zit er een ernstige weeffout in wanneer je het in andere sectoren dan de IT wil toepassen. Ik ga deze weeffout herstellen door het manifesto te herschrijven. Mijn intentie is daarmee de invloed van IT consultants op de agile ontwikkeling te verminderen en mensen uit andere sectoren uit te dagen mee te denken. Het agile gedachtengoed is te belangrijk om het aan IT­‑ers alleen over te laten.

Het oude Manifesto (voor software ontwikkeling)

  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen.
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie.
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen.
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Op weg naar het nieuwe manifesto

De zinnen kunnen grotendeels intact blijven, ik vervang ‘werkende software’ door ‘werkende diensten/producten en afgeronde werken’, maar daarmee is nog niet de weeffout gerepareerd. Er ontbreekt nog iets wat de bedenkers over het hoofd hebben gezien. Zonder dat zou de agile transitie in de IT niet mogelijk zijn geweest.

De ontbrekende schakel is de actor technologie (ja u leest inderdaad ‘actor’ en niet ‘factor’), die een veel grotere invloed heeft dan dat je in eerste instantie zou denken. Het is een andere actor dan de mens die een eigen wil heeft, maar dat neemt niet weg dat er grote invloed vanuit gaat. Zonder technologie was het onmogelijk dat de agile revolutie in de IT had doorgezet. Automatisch testen, doorlopend in productie nemen, gaat niet zonder de juiste technologie. Het is de toepassing van de technologie die de motor achter de agile transitie is geweest, niet het Manifesto. Niet agile werken heeft de digitale revolutie teweeggebracht, maar omgekeerd, door de digitale revolutie zijn we agile gaan werken.

Dit is de voornaamste reden waarom agile werken moeilijk is over te zetten naar andere branches dan de IT. Elke branche gebruikt zijn eigen technologie die de wijze van werken bepaalt. Er valt immers weinig te sprinten bij een groot infrastructureel werk en ‘dedicated’ teams gaat ook niet. Echter wanneer we in de opzet van dergelijke projecten bewust kiezen voor vernieuwende en ‘agile werken ondersteunende’ technologie dan is het misschien wel mogelijk. 3D printen, AI, automatische auto’s en augmented reality gaan agile werken in veel andere sectoren mogelijk maken.

Het nieuwe algemeen toepasbare agile-manifesto

Ik kom nu tot de volgende uitbreiding van het Manifesto:

  • Innovatieve wendbare technologie boven bewezen techniek.
  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen.
  • Werkende diensten/producten en afgeronde werken boven alles omvattende documentatie.
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen.
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

 

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd. Daarnaast beschouwen wij de technologie als de drijvende actor in alle pogingen om wendbaar te zijn.

Dit lijkt mij beter werken dan het oude manifesto.