#Agile voor alle sectoren

De ontbrekende zin in het agile manifesto

Het Agile Manifesto is oorspronkelijk geschreven voor software ontwikkeling. Het heeft een enorme invloed gehad in de wijze waarop we IT werkzaamheden zijn gaan organiseren. Toch zit er een ernstige weeffout in wanneer je het in andere sectoren dan de IT wil toepassen. Ik ga deze weeffout herstellen door het manifesto te herschrijven. Mijn intentie is daarmee de invloed van IT consultants op de agile ontwikkeling te verminderen en mensen uit andere sectoren uit te dagen mee te denken. Het agile gedachtengoed is te belangrijk om het aan IT­‑ers alleen over te laten.

Het oude Manifesto (voor software ontwikkeling)

  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen.
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie.
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen.
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Op weg naar het nieuwe manifesto

De zinnen kunnen grotendeels intact blijven, ik vervang ‘werkende software’ door ‘werkende diensten/producten en afgeronde werken’, maar daarmee is nog niet de weeffout gerepareerd. Er ontbreekt nog iets wat de bedenkers over het hoofd hebben gezien. Zonder dat zou de agile transitie in de IT niet mogelijk zijn geweest.

De ontbrekende schakel is de actor technologie (ja u leest inderdaad ‘actor’ en niet ‘factor’), die een veel grotere invloed heeft dan dat je in eerste instantie zou denken. Het is een andere actor dan de mens die een eigen wil heeft, maar dat neemt niet weg dat er grote invloed vanuit gaat. Zonder technologie was het onmogelijk dat de agile revolutie in de IT had doorgezet. Automatisch testen, doorlopend in productie nemen, gaat niet zonder de juiste technologie. Het is de toepassing van de technologie die de motor achter de agile transitie is geweest, niet het Manifesto. Niet agile werken heeft de digitale revolutie teweeggebracht, maar omgekeerd, door de digitale revolutie zijn we agile gaan werken.

Dit is de voornaamste reden waarom agile werken moeilijk is over te zetten naar andere branches dan de IT. Elke branche gebruikt zijn eigen technologie die de wijze van werken bepaalt. Er valt immers weinig te sprinten bij een groot infrastructureel werk en ‘dedicated’ teams gaat ook niet. Echter wanneer we in de opzet van dergelijke projecten bewust kiezen voor vernieuwende en ‘agile werken ondersteunende’ technologie dan is het misschien wel mogelijk. 3D printen, AI, automatische auto’s en augmented reality gaan agile werken in veel andere sectoren mogelijk maken.

Het nieuwe algemeen toepasbare agile-manifesto

Ik kom nu tot de volgende uitbreiding van het Manifesto:

  • Innovatieve wendbare technologie boven bewezen techniek.
  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen.
  • Werkende diensten/producten en afgeronde werken boven alles omvattende documentatie.
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen.
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

 

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd. Daarnaast beschouwen wij de technologie als de drijvende actor in alle pogingen om wendbaar te zijn.

Dit lijkt mij beter werken dan het oude manifesto.

Geweldloos communiceren of manipuleren?

Een geweldloze zin

Als we in gesprek zijn en jij mij vertelt hoe jij je voelt en uit welke behoefte dat voortkomt, en je me dan een verzoek doet waarin je mij vraagt iets voor jou te doen, dan voel ik mij ongemakkelijk en vind ik het moeilijk om te weigeren ook als ik dat zou willen. Ik heb namelijk een sterke behoefte aan inhoudelijke argumenten op basis waarvan ik besluit iets te doen of na te laten. Ik heb daarom ook een verzoek aan jou, wil je stoppen met de techniek geweldloos communiceren te gebruiken bij mensen die deze techniek niet vaardig zijn.

Zelfsturing en communicatieve vaardigheden

Nu we steeds meer in zelfsturende teams werken is de behoefte aan communicatieve vaardigheden groter dan ooit daarvoor. Vroeger was er immers de manager die conflicten tussen medewerkers oploste wanneer zij er zelf niet uitkwamen. Toen de sociale vaardigheidstrainers hun intrede deden in de markt voor zelfsturing, namen zij een grote verzameling communicatietechnieken met zich mee. Technieken die eerder in een kamer van de therapeut dan in een zakelijke setting thuishoren. Een van die technieken is geweldloos communiceren.

Als je nog niet op de hoogte bent van deze techniek dat raad ik je aan om Geweldloze Communicatie, van Marshall B. Rosenberg te bestuderen. Niet eens zozeer om dit zelf toe te passen, maar veel meer om te ontdekken wanneer iemand dit op jou toepast. Ik ga nu een ongemakkelijke boodschap vertellen, waarvan het me niet zal verbazen als een aantal van u zich daar ongemakkelijk bij gaat voelen. Ik pleit namelijk voor het ‘verbieden’ van deze techniek in een zakelijke setting. Eerst een korte, onvolledige, samenvatting.

Hoe communiceert iemand geweldloos?

Wanneer iemand anders iets doet of zegt wat ons welzijn beïnvloedt dan onderzoeken we hoe we ons voelen en wat we waarnemen. We denken na over de bij ons onderliggende behoeften, waarden en verlangens waardoor we deze gevoelens krijgen. Dan vertellen we die ander hoe we ons voelen en waardoor dat komt en verzoeken we hem/haar het gedrag te veranderen. Wanneer we iemand willen begrijpen en goed naar hem/haar luisteren dan zoeken we ook weer naar gevoel en behoefte bij die ander. Dit is empathie ontwikkelen en afdwingen van de allerhoogste orde.

Ik moet er niet aan denken

Alleen ik moet er niet aan denken dat al mijn collega’s op die manier met mij gaan communiceren en alle gevoeligheden aan de orde kunnen komen omdat mensen nu eenmaal moeite met elkaar hebben. Daarnaast vereist deze techniek een ruime woordenschat om gevoelens en behoeften in taal uit te drukken. Dit plaatst de niet-talige op een achterstand. Toen ik een counselingopleiding volgde, leerde ik non-directief te coachen. Vaak maakte ik mee dat mensen spontaan begonnen te huilen wanneer zij, terwijl ik actief luisterde, hun ziel blootlegden. Maar dat waren coaching gesprekken of gesprekken in de kroeg met vrienden. Geen zakelijke gesprekken!

De toepassing van geweldloos communiceren in een zelfsturende organisatie kan zeer bevrijdend werken en teamleden in staat stellen om blokkades in de samenwerking weg te halen. Maar voor hetzelfde geld open je gevoeligheden die beter toegedekt kunnen blijven. Omdat er geen manager meer is, en omdat na verloop ook de agile coaches de organisatie hebben verlaten is er geen intermediërende tussenpersoon meer.

Geen therapie op het werk

Een zelfsturend team is geen therapiegroep, het gaat erom dat mensen samenwerken en waarde voor de klant leveren. Als dat niet lukt om dat sommigen teamleden niet met elkaar samen kunnen werken dan is het misschien beter om ze in verschillende teams te zetten. Maar ja, daar heb je een manager voor nodig en dat schijnt niet meer te mogen.

 #agileleiders ontmoeten echte #macht

Holacracy is een van de meest extreme vormen van zelfsturing en -organisatie. Op een plechtige bijeenkomst draagt de bedrijfsleiding de macht over aan de ‘grondwet’. De bazen zijn dan niet langer de baas maar het proces neemt het over. Een rode draad door alle agile raamwerken is het proces dat bijna heilig is en een uitgekiende vorm van rolscheiding die zelfsturing mogelijk maakt en machtsmisbruik tegengaat. Een diep gekoesterde wens om de autonomie van medewerkers aan te boren, helemaal passend bij deze tijd en bij de nieuwe generatie medewerkers die onze organisaties binnenstroomt. Geen leiders meer die vanuit het traditionele beveel en heers paradigma sturen, maar de dienende leider is het rolmodel.

De vraag is nu of de nieuwe agile leidersrol, die ik in deze reeks blogs beschrijf, een dienend leider is, en of macht iets is waar zij/hij verre van blijft.

Voor zover ik weet is de agile literatuur daar simpel over: we zoeken dienende leiders. Ik stel dat dit een vorm van, misschien wel grenzeloze, naïviteit is. Een dienend leider wordt al snel een prooi wanner zij/hij zich in de grotemensenwereld begeeft waar macht nog steeds het heersende paradigma is. Wie met de grote jongens en meisjes wil spelen, heeft te maken met de regels van het spel.

In Nederland doen wij niet aan macht

In Nederland hebben we met elkaar afgesproken dat we nooit hardop zeggen dat we niet aan macht doen. Maar het tegendeel is waar, want bestuurders spelen hun spelletje zonder enige scrupules. Een spel waar sommige zogenaamde agilisten die ik ben tegengekomen ook niet vies van zijn. Heel vaak zien we hen hun macht, ontleent aan hun al dan niet aanwezige ‘superieure’ kennis van raamwerken, op een onbehoorlijke manier exploiteren. Wat mij betreft is er geen verschil met andere vormen van macht en is er ook niets mis mee, maar zeg niet dat je een dienende leider bent, want ook jij maakt gebruik van macht. Ik zou zeggen, wordt wakker!

Kloven overbruggen

Agile leiders overbruggen kloven en een daarvan is die tussen het dienen en het heersen. Aan de grenzen van elke agile organisatie, of dit nu een kleine squad of een grote tribe is, heb je met de machthebbers te maken. Hoe ga je daar mee om, hoe overbrug je de kloof? Eigenlijk is dat heel simpel, op dezelfde manier waarop je dienend leider bent. De agile leider is in dienst van zowel de machthebbende als van het teamlid binnen de agile organisatie.

In het ‘oude’ paradigma zegt de manager: ‘Dit moet jij voor mij doen!’ In het nieuwe paradigma daarentegen: ‘Wat kan ik voor je doen?’. Agile leiders verwijderen blokkades (impediments). Wat als we nu hetzelfde doen voor de machthebbers, gewoon aan de ‘despoot’ vragen wat kan ik voor jou doen en daar dan voor zorgen. Onze nieuwe leider heeft twee ‘klanten’, de betalende klant en de machthebber. Een agile leider schept een organisatie die levert aan beiden. Dat is de manier waarop we de kloof tussen machthebbers en dienaars overbruggen.

Dit, mijn beste vriend, is iets anders dan je krampachtig vasthouden aan een of ander raamwerkje van de een of andere agile opinieleider.