#Agility begint bij #zelfkennnis

#Agility begin bij zelfkennis

Zelfkennis essentieel

Wanneer we kijken naar alle competentie elementen die een agile leider moet bezitten dan is zelfkennis een van de belangrijkste. Zonder zelfkennis geen agility. Voordat ik dieper op zelfkennis in ga wil ik eerst agility toelichten, want dit relatief nieuwe woord heeft zijn weg nog niet gevonden naar de verklarende woordenboeken. Uit het woord zelf is ook niet af te leiden wat het betekent, dus moeten we kijken naar hoe mensen het gebruiken.

Wanneer bent je agile?

Een organisatie is agile wanneer het snel kan reageren op veranderingen in de omgeving en wel op zodanige manier dat het waarde kan blijven leveren voor degenen die deze waarde nodig hebben. Wie dat zijn, is meestal een keuze van de betreffende organisatie. Dus agile ben je wanneer je blijvend waarde kunt leveren aan mensen die jij gekozen hebt, omdat deze op de een of andere manier belangrijk voor je zijn.

Ik denk dat als een organisatie agile wil zijn haar medewerkers dat ook moeten zijn. Je bent dus agile wanneer je blijvend van waarde bent voor de mensen die je belangrijk vindt. Liever gebruik ik een Nederlands woord voor agile en mijn voorkeur gaat uit naar wendbaar. Je bent wendbaar wanneer je van waarde blijft voor de mensen die jij belangrijk vindt.

Agile, hoe word je en hoe blijf je het?

In het begin heb ik al gezegd dat zelfkennis een belangrijke eigenschap voor de agile leider is, overigens is dat het eigenlijk voor iedereen. De vorm van zelfkennis waar ik het nu over heb is het onderkennen of je wel/niet van waarde bent voor een ander. Dit is een heftige confrontatie, want we zijn vaak zo met onszelf ingenomen dat we niet eens weten of mensen wel op de tentoonspreiding van ons ego zitten te wachten. Ik kwam eens een agile coach tegen die vaak zei dat hij meer recht van spreken had dan ik omdat hij meer ervaring had. Wel je kunt je voorstellen dat ik hem snel uit mijn lijst belangrijke mensen heb geschrapt. Ik had geen behoefte meer om voor hem van waarde te zijn.

Naarmate we onszelf ontwikkelen bouwen we een zelfbeeld op. De goede eigenschappen gaan naar de voorgrond van ons bewustzijn en de zwakke punten naar de achtergrond. Dit is essentieel voor het ontwikkelen van een gezonde geest. Wanneer het omgekeerd zou zijn dan denk je te min over jezelf en ontbreekt het vaak aan het nodige zelfvertrouwen. Dit is iets wat ik niemand toewens omdat dat vaak gepaard gaat met groot psychisch lijden. De mensen die voldoende zelfvertrouwen hebben zijn vaak ook succesvoller of ervaren hun succes veel fijner.

Het probleem met succesvolle mensen

Doordat ze succesvoller zijn maken ze een fundamentele redeneerfout. Ze denken dat dit te maken heeft met hun eigen vaardigheden. Voor een klein deel is dat zo, maar voor het overgrote deel is het puur geluk wanneer je succesvol bent. Iemand daarop aanspreken is moeilijk omdat feedback over de zwakke punten hun zorgvuldig opgebouwde zelfbeeld ineen doet storten. Toen ik de, eerder genoemde, agile coach terugkoppeling gaf op zijn gedrag, ging hij volledig door het lint. Interessant was het om te zien hoe hij bij mij van zijn voetstuk viel en niet echt meer van waarde voor mij was. Jammer voor hem want ik had wel meer levenservaring en hij had, net als ik van hem, veel kunnen leren.

Agile word je door jezelf te kennen, met name wanneer de belangrijke anderen ineens iets anders van je nodig hebben, begrijp je dan snel genoeg dat jij moet veranderen? Als je dan kunt veranderen is dat een voorbeeld zelfmanagement! Zelfkennis zonder zelfmanagement is van weinig waarde.

Zelfkennis alleen van waarde als deze op een ander is gericht

Dit brengt me op een ander punt, namelijk dat zelfkennis bij agile werk altijd in relatie tot een ander staat. Als je in een waardegedreven groep mensen (ook wel een zelfsturend team genoemd) samenwerkt dan kunnen jullie alleen gezamenlijk agile zijn wanneer de individuen dat ook zijn. Je moet zogezegd op elkaar kunnen bouwen. Dat is de reden waarom we op zoek zijn naar de ‘T-shaped’ specialist. Omdat wanneer je veel specialismen hebt je bijna overal wel inzetbaar bent.

Zelfkennis betekent daarom dat je je plek in het team weet, dat je bij alles wat je doet je nadenkt welke gevolgen dat heeft voor een ander teamlid en uiteindelijke voor de klant. Zowel in de specialistische als in de sociale vaardigheden! In het team zoek jij zelf naar je plaats, je vult de gaten die anderen laten liggen.

Het nieuwe #zelfsturen

Waarde gedreven samenwerkende mensen als de nieuwe zelfsturing

In mijn vorig blog ben ik tot de conclusie gekomen dat zowel zelfsturende als zelforganiserende teams onlogische begrippen zijn. Ik stel daarom voor dit begrip te vervangen door waarde gedreven samenwerkende mensen. We moeten nu een aantal vragen beantwoorden:.

1) Wat is waarde gedreven?
2) Wat is samenwerken?
3) Hoe motiveren we mensen tot beiden?
4) Wat betekent agile leiderschap?

1) Wat is waarde gedreven?

Terug naar de basis, we doen alleen zaken waarin een klant uiteindelijk wil investeren. Al het andere is verspilling en het is ons voornemen om verspilling tot een minimum terug te brengen. We beseffen dat dit niet helemaal mogelijk is, want er zijn altijd zaken die randvoorwaardelijk zijn voor het kunnen leveren van waarde waar een klant niet direct voor wil betalen. Een voorbeeld van dit laatste is alle coördinerende maatregelen die leidinggevenden nemen.

Alle werkzaamheden van opdracht tot levering vormen tezamen de waardestroom. Waar de waarde, net als het water in de bergen, naar beneden stroomt en de weg van de minste weerstand volgt. Zo nemen we alle blokkades weg die verhinderen dat de mensen waarde kunnen toevoegen. Dat is wat de agile leiderschapsrol inhoudt. Ik kom daar bij het vierde antwoord nog op terug.

2) Wat is samenwerken?

Een van de redenen waarom we mensen bij elkaar brengen, is dat wanneer we alle benodigde specialismen laten samenwerken er minder overdrachtsmomenten zijn. Hierdoor is minder coördinatie nodig. Wanneer dat goed gaat zie je veel managers verdwijnen. Waarbij dit laatste in mijn overtuiging eerder een gevolg dan een oorzaak zou moeten zijn. Hierdoor is een voorwaarde geschapen om werkelijk te kunnen samenwerken. In plaats van dat men aan een organisatorische lopende band staat, zit men aan een ronde tafel waar de afstemming onderling plaatsvindt en de manager grotendeels overbodig is. Des te minder iemand in verschillende teams zit hoe minder afstemming er nodig is.

3) Hoe motiveren we mensen?

Laat ik daar duidelijk over zijn, dat doen we niet. Mensen raken gemotiveerd! Dat doe je door ze bijeen te brengen met mensen waar ze bij willen horen. Dat is agile leiderschap! Ook doe je dat door ze in staat te stellen om dat te doen waar ze talent voor hebben en goed in zijn. Dat laat je ze aan elkaar vertellen. Ook dit is agile leiderschap! Tot slot val je ze niet lastig. Niet ‘dit moet jij voor mij doen’, maar ‘wat kan ik voor jou doen zodat jij waarde kunt leveren’. Dat is ook agile leiderschap.

De meeste mensen motiveren zichzelf. Als ze dat niet doen dan is er iets aan de hand wat agile leiderschap vraagt. Het kan zijn dat ze in een verkeerd team zitten, dan is er een transfer nodig. Dat is agile leiderschap! Het kan zijn dat ze iets doen waar ze geen talent voor hebben. Dan help je ze hun talent te ontdekken en tevens een plaats waar zij dat verder kunnen inzetten. Dat beste lezer is een vorm van agile leiderschap. Verder, nogmaals, ben je aanwezig op een afstand. Agile leiderschap is vaak bewust juist niets doen. Dit is het grootste onderscheid met de klassieke projectmanagersrol.

4) Wat betekent agile leiderschap?

Iedereen kan tijdelijk deze rol vervullen, hoewel het ook mogelijk is dat er mensen zijn die deze rol meer permanent dan tijdelijk vervullen. Sommigen vervullen deze binnen het team, sommigen aan de randen van de agile familie (de verzameling van alle agile teams). Altijd is dit het overbruggen van de kloof tussen wat wel en wat niet agile werkt. Maar dan alleen wanneer dit nodig is en niet anders.

In tegenstelling tot managers die daadkrachtig sturing geven aan hun afdelingen, hanteren agile leiders interventies spaarzaam en zijn deze altijd gericht op het leren en ontwikkelen van een groep mensen tot een waarde gedreven samenwerking. Dat is agile leiderschap!

#Agileleiders grijpen soms in (#zelfsturing)

Zelfsturing of -organisatie dat is de vraag

In een poging om de verwarring rond zelfsturing op te lossen, hebben we spitsvondig bedacht dat we eigenlijk zelforganisatie bedoelen. Een mooi taalspel, wat ons overigens geen oplossing voor de verwarring heeft gebracht. Ik neem eerst zelfsturing onderhanden om daarna door te gaan met zelforganisatie. Ook kijk ik naar de rol die agile leiders hierin spelen.

Zelfsturing

Een zelfsturend team bepaalt zelf de richting. Als er iemand anders is die zijn/haar wil opdringt dan stopt het team zelfsturend te zijn. Agile teams, waar een productowner is en waar een scrum master rond loopt, (agile coach mag natuurlijk ook) zijn daarom per definitie niet zelfsturend. Ze zijn autonoom in het kiezen van de wijze van samenwerken en de techniek die ze gebruiken. Overigens als ze zich maar aan het gekozen agile raamwerk (Safe, Less, Nexus, etc.) houden. Je kunt je afvragen: ‘Hoe autonoom’?. Als er dan ook nog een technische architectuur is, zijn die keuzes nog verder beperkt. Wanneer je te maken hebt met meerdere teams die aan eenzelfde oplossing werken, hoe kan je dan nog over autonomie spreken. Kortom autonomie is ver te zoeken in de huidige vormen van agile werken. Het is een mythe!

Autonomie vereist één vrije wil, wat met een team nogal ingewikkeld is. Immers een team bestaat minstens uit twee mensen, dat zijn dus twee willetjes die het met elkaar eens moeten worden over dat kleine stukje waarover men nog wel autonomie heeft. Wanneer we dat aantal teamleden vergroten wordt de autonomie van het individu kleiner. Bij een tribe van 150 mannen en vrouwen is er weinig van de individuele autonomie meer over. De enige oplossing is dan groupthink, het team functioneert als een eenheid. Het lot van elk goed functionerend team! Door de groepsdruk is de cognitieve dissonantie in het team groot en elke afwijkende mening zal verstommen. Signalen van eventueel niet functioneren merken we niet meer op. Het team is nu volledig zelfsturend en stuurt zichzelf de berg op of juist de afgrond in. Zelfsturing leidt niet vanzelfsprekend tot succes.

Zelforganisatie

Het argument dat we met zelfsturing eigenlijk zelf-organiseren bedoelen brengt ons ook niet de gewenste oplossing, maar leidt wel tot een nieuw inzicht. Met zelforganisatie bedoelen we ‘iets’ dat zonder oorzaak van buiten komt. Alles wat enigszins op een netwerk lijkt bezit deze eigenschap, uit chaos ontstaat een evenwicht, uit zichzelf, want dat is de definitie van zelforganisatie. Als de oorzaak van buiten komt zou het geen zelforganisatie meer zijn.

De vraag is overigens of deze zelforganisatie daadwerkelijk bestaat. Is het eigenlijk niet gewoon de structuur die wij mensen ergens in menen waar te nemen. De zwermen vogels die een plaats voor de avond zoeken, vliegen in een formatie omdat dit aerodynamisch de minste energie vergt. Geen enkele vogel organiseert, geen wisdom of crowds, ook is er geen god die zich hiermee bemoeit, het is gewoon zoals het is. Het is zelforganisatie zonder zelf en zonder organisatie.

Wat komt er dan voor in de plaats?

Logisch gezien kunnen we niets met zelforganisatie en al helemaal niets met zelfsturing. Het is een verkeerde naam geplakt op een manier van werken die tegenwoordig populair is. Welk taalspel moeten we spelen om te komen tot een begrip dat logisch klopt?

Een goede aanduiding voor een dergelijk team kan dus niet meer de woorden autonomie, zelfsturing of zelforganisatie bevatten. Dit vraagt een stukje taalkundige fijnslijperij die hopelijk ergens toe zal leiden. Vergeet het woord team, we hebben het over mensen die samenwerken en waar de agile leider, net als een goede manager, pas intervenieert als zij geen waarde meer leveren.

We hebben het dus niet meer over zelfsturende of -organiserende teams maar over door waarde gedreven samenwerkende mensen. Zolang zij waarde leveren is er niets aan de hand en hoeft niemand in te grijpen. Zodra de waardestroom opdroogt zal er iemand ingrijpen, daar kun je zeker van zijn. Als dat niet de agile leider is, dan garandeer ik je dat een ouderwetse manager de stekker eruit trekt.