#Agileleiders grijpen soms in (#zelfsturing)

Zelfsturing of -organisatie dat is de vraag

In een poging om de verwarring rond zelfsturing op te lossen, hebben we spitsvondig bedacht dat we eigenlijk zelforganisatie bedoelen. Een mooi taalspel, wat ons overigens geen oplossing voor de verwarring heeft gebracht. Ik neem eerst zelfsturing onderhanden om daarna door te gaan met zelforganisatie. Ook kijk ik naar de rol die agile leiders hierin spelen.

Zelfsturing

Een zelfsturend team bepaalt zelf de richting. Als er iemand anders is die zijn/haar wil opdringt dan stopt het team zelfsturend te zijn. Agile teams, waar een productowner is en waar een scrum master rond loopt, (agile coach mag natuurlijk ook) zijn daarom per definitie niet zelfsturend. Ze zijn autonoom in het kiezen van de wijze van samenwerken en de techniek die ze gebruiken. Overigens als ze zich maar aan het gekozen agile raamwerk (Safe, Less, Nexus, etc.) houden. Je kunt je afvragen: ‘Hoe autonoom’?. Als er dan ook nog een technische architectuur is, zijn die keuzes nog verder beperkt. Wanneer je te maken hebt met meerdere teams die aan eenzelfde oplossing werken, hoe kan je dan nog over autonomie spreken. Kortom autonomie is ver te zoeken in de huidige vormen van agile werken. Het is een mythe!

Autonomie vereist één vrije wil, wat met een team nogal ingewikkeld is. Immers een team bestaat minstens uit twee mensen, dat zijn dus twee willetjes die het met elkaar eens moeten worden over dat kleine stukje waarover men nog wel autonomie heeft. Wanneer we dat aantal teamleden vergroten wordt de autonomie van het individu kleiner. Bij een tribe van 150 mannen en vrouwen is er weinig van de individuele autonomie meer over. De enige oplossing is dan groupthink, het team functioneert als een eenheid. Het lot van elk goed functionerend team! Door de groepsdruk is de cognitieve dissonantie in het team groot en elke afwijkende mening zal verstommen. Signalen van eventueel niet functioneren merken we niet meer op. Het team is nu volledig zelfsturend en stuurt zichzelf de berg op of juist de afgrond in. Zelfsturing leidt niet vanzelfsprekend tot succes.

Zelforganisatie

Het argument dat we met zelfsturing eigenlijk zelf-organiseren bedoelen brengt ons ook niet de gewenste oplossing, maar leidt wel tot een nieuw inzicht. Met zelforganisatie bedoelen we ‘iets’ dat zonder oorzaak van buiten komt. Alles wat enigszins op een netwerk lijkt bezit deze eigenschap, uit chaos ontstaat een evenwicht, uit zichzelf, want dat is de definitie van zelforganisatie. Als de oorzaak van buiten komt zou het geen zelforganisatie meer zijn.

De vraag is overigens of deze zelforganisatie daadwerkelijk bestaat. Is het eigenlijk niet gewoon de structuur die wij mensen ergens in menen waar te nemen. De zwermen vogels die een plaats voor de avond zoeken, vliegen in een formatie omdat dit aerodynamisch de minste energie vergt. Geen enkele vogel organiseert, geen wisdom of crowds, ook is er geen god die zich hiermee bemoeit, het is gewoon zoals het is. Het is zelforganisatie zonder zelf en zonder organisatie.

Wat komt er dan voor in de plaats?

Logisch gezien kunnen we niets met zelforganisatie en al helemaal niets met zelfsturing. Het is een verkeerde naam geplakt op een manier van werken die tegenwoordig populair is. Welk taalspel moeten we spelen om te komen tot een begrip dat logisch klopt?

Een goede aanduiding voor een dergelijk team kan dus niet meer de woorden autonomie, zelfsturing of zelforganisatie bevatten. Dit vraagt een stukje taalkundige fijnslijperij die hopelijk ergens toe zal leiden. Vergeet het woord team, we hebben het over mensen die samenwerken en waar de agile leider, net als een goede manager, pas intervenieert als zij geen waarde meer leveren.

We hebben het dus niet meer over zelfsturende of -organiserende teams maar over door waarde gedreven samenwerkende mensen. Zolang zij waarde leveren is er niets aan de hand en hoeft niemand in te grijpen. Zodra de waardestroom opdroogt zal er iemand ingrijpen, daar kun je zeker van zijn. Als dat niet de agile leider is, dan garandeer ik je dat een ouderwetse manager de stekker eruit trekt.

#strategy and #agility, but then versatile

Mission, vision and strategy

(There is also a Dutch version of this blog)

In order to go somewhere, you have to know where you have come from. If the destination is a moveable goal, you regularly change direction. We expect leaders to offer us a path, which leads to a good future. The CEO leads his company to more profit in a, per definition, uncertain future. Pursuing such a future is the same as shooting at a moving target. Not infrequently, when the current goal is out of sight, the executive has to search for a new goal. Similar to what the hunter must do when his prey is too smart for him.

The mission is the starting point; the organisation’s right to exist. The vision is the future as we see it, and the strategy is the plan that we believe we must follow to achieve that vision. At least, that is what the professors at the business schools will have us believe. Think up the mission and strategy and during the execution achieve the vision. The reality, however, is many times more complex than the study books promise us.

Waterfall and future tolerate each other badly, very badly

It is tempting to think that if you spend sufficient time in advance thinking about the vision and the strategy, and you then plan these very well, that you have a better chance of achieving these compared to just getting on with the work. The conviction that you can plan and design a great deal in advance is what we call the waterfall method, which is still highly popular. But something that perhaps works for simple projects, no longer works when the project has a long duration. Then, all sorts of things can happen which can throw a spanner in the works of all the wonderful plans which were made to begin with.

A good strategy is always agile

Because the future is unpredictable, the organisation’s management must regularly adjust the vision according to the changing circumstances. This is one of reasons why agile has had an opportunity at all to make inroads into our organisations. When the vision changes, there is a significant chance that the strategy will also change! An organisation, which has a problem adapting itself to this arbitrariness, has an enormous problem.

I was recently at an organisation, which found it necessary to make its project managers agile. I questioned them further about the reason, but no clear answer was forthcoming. It transpired that, on average, making a decision took an average of one and a half years, and then the implementation by the project managers was carried out pretty quickly. When I proposed that it was perhaps better to spend some time looking at the decision procedure, everyone looked at me sheepishly. I seldom have an easy message to tell.

The mission is more certain than the vision

It is not about the vision and the road leading to it. The basis of a versatile strategy is a stable and solid mission. Knowing what your right to exist is, and from there ‘conquering the world’ step-by- step. The strategy emerges and meanders slowly towards the horizon, which we shall never reach; behind each horizon is another new horizon.

If, as organisation, you do not know what your mission is, then success is often nothing more than sheer luck. If you dare to decide what your mission is, then you have a handle for making progress and overcoming setbacks. With a mission you are able to achieve something, and when fate happens, the mission keeps you going.

Four basic questions we have to ask

Who are we? What are we capable of? Who do we know? What do we want?

Who we are determines what motivates us, and how we want to do things; an important ingredient for a good mission. But now, the following:  what can you bring to this world, and what is the organisation able to do with the resources available to it? Without co-operation, you cannot get anywhere, and it is the people in your network, therefore, who can help you in achieving your goals and fulfilling your mission. If you have an answer to the first three questions above, then there is no longer any difficulty in answering the fourth question.

 

#Agile voor alle sectoren

De ontbrekende zin in het agile manifesto

Het Agile Manifesto is oorspronkelijk geschreven voor software ontwikkeling. Het heeft een enorme invloed gehad in de wijze waarop we IT werkzaamheden zijn gaan organiseren. Toch zit er een ernstige weeffout in wanneer je het in andere sectoren dan de IT wil toepassen. Ik ga deze weeffout herstellen door het manifesto te herschrijven. Mijn intentie is daarmee de invloed van IT consultants op de agile ontwikkeling te verminderen en mensen uit andere sectoren uit te dagen mee te denken. Het agile gedachtengoed is te belangrijk om het aan IT­‑ers alleen over te laten.

Het oude Manifesto (voor software ontwikkeling)

  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen.
  • Werkende software boven allesomvattende documentatie.
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen.
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Op weg naar het nieuwe manifesto

De zinnen kunnen grotendeels intact blijven, ik vervang ‘werkende software’ door ‘werkende diensten/producten en afgeronde werken’, maar daarmee is nog niet de weeffout gerepareerd. Er ontbreekt nog iets wat de bedenkers over het hoofd hebben gezien. Zonder dat zou de agile transitie in de IT niet mogelijk zijn geweest.

De ontbrekende schakel is de actor technologie (ja u leest inderdaad ‘actor’ en niet ‘factor’), die een veel grotere invloed heeft dan dat je in eerste instantie zou denken. Het is een andere actor dan de mens die een eigen wil heeft, maar dat neemt niet weg dat er grote invloed vanuit gaat. Zonder technologie was het onmogelijk dat de agile revolutie in de IT had doorgezet. Automatisch testen, doorlopend in productie nemen, gaat niet zonder de juiste technologie. Het is de toepassing van de technologie die de motor achter de agile transitie is geweest, niet het Manifesto. Niet agile werken heeft de digitale revolutie teweeggebracht, maar omgekeerd, door de digitale revolutie zijn we agile gaan werken.

Dit is de voornaamste reden waarom agile werken moeilijk is over te zetten naar andere branches dan de IT. Elke branche gebruikt zijn eigen technologie die de wijze van werken bepaalt. Er valt immers weinig te sprinten bij een groot infrastructureel werk en ‘dedicated’ teams gaat ook niet. Echter wanneer we in de opzet van dergelijke projecten bewust kiezen voor vernieuwende en ‘agile werken ondersteunende’ technologie dan is het misschien wel mogelijk. 3D printen, AI, automatische auto’s en augmented reality gaan agile werken in veel andere sectoren mogelijk maken.

Het nieuwe algemeen toepasbare agile-manifesto

Ik kom nu tot de volgende uitbreiding van het Manifesto:

  • Innovatieve wendbare technologie boven bewezen techniek.
  • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen.
  • Werkende diensten/producten en afgeronde werken boven alles omvattende documentatie.
  • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen.
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

 

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd. Daarnaast beschouwen wij de technologie als de drijvende actor in alle pogingen om wendbaar te zijn.

Dit lijkt mij beter werken dan het oude manifesto.